Avisos legals

1. Informació general del lloc web

El nostre lloc web lluistorne.com (en endavant, ‘lloc web’) és propietat de Lluís Torné Cortada (en endavant, ‘propietari del lloc web’) amb Número d’Identificació Fiscal 78078910M, adreça en Duran i Bas, 3 | 25230 Mollerussa | Lleida.

La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li demanem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir al web i utilitzar els materials continguts en aquest implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

2. Condicions d’ús

2.1 El lloc web conté material preparat pel propietari del lloc web amb finalitats únicament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que aquest material podria no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

2.2 L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre el propietari del lloc web i l’usuari del lloc web.

2.3 Els enllaços o links que conté el lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs, pàgines web i / o aplicacions gestionades per tercers, sobre els que el propietari del lloc web no exerceix cap mena de control. El propietari del lloc web no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a aquestes a través del lloc web tampoc implica que el propietari del lloc web recomani o aprovi el seu contingut.

2.4 L’usuari s’obliga a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en els presents Avisos legals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del lloc web i no a emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

A títol enunciatiu, i en cap limitador o excloent, l’usuari es compromet a:

  1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
  2. No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i software nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa internet.

III. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.

  1. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  2. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per allò.
  3. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de forma que indueixi a error als receptors de la informació.

VII. No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre o els distints serveis i / o continguts del lloc web.

VIII. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol mena d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del lloc web o a tercers.

  1. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol mena d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades personals.

L’usuari s’obliga a mantenir indemne al propietari del lloc web davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualssevol de les normes d’utilització anteriorment indicades, reservant-se a més el propietari del lloc web el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

El propietari del lloc web es reserva el dret de prohibir, a qualsevol usuari que vulneri les normes i obligacions establertes en aquests Avisos Legals, l’ús dels serveis oferts a través del lloc web.

3. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços, i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual del propietari del lloc web o de tercers, sense que es puguin entendres cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquells.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del propietari del lloc web o de tercers, sense que puguin entendres que l’accés al lloc web atribueixi algun dret sobre aquells.

4. Limitació de responsabilitats

4.1 Qui utilitza el lloc web ho fa pel seu compte i risc. El propietari del lloc web no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut d’aquestes o altres als que es pugui accedir a través d’aquestes. El propietari del lloc web tampoc podrà ser considerat responsable de cap dany derivat de la utilització de la web, ni per qualssevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en aquelles es facilita.

4.2 El propietari del lloc web no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web. En conseqüència, el propietari del lloc web no respon pels danys i perjudicis que tals elements puguin ocasionar a l’usuari o tercers.

5. Necessitat de registre

Amb caràcter general, pel simple accés als continguts del lloc web no serà necessari el registre de l’usuari, si bé la utilització de determinats serveis sí que podrà estar condicionada al seu registre previ.

Les dades introduïdes per l’usuari hauran de ser exactes, actuals i verídiques en tot moment. En cas d’assignar-se a l’usuari registrat un password, aquest serà responsable en tot moment de la seva custòdia, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua d’aquell. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels serveis i continguts realitzats sota el password d’un usuari registrat es reputaran realitzats pel dit usuari registrat, qui respondrà en tot cas del dit accés i ús.

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Les presents Condicions Generals han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, el propietari del lloc web posa a la seva disposició les presents Condicions Generals, de forma que puguin ser emmagatzemades i reproduïdes, complimentant així amb el deure legal d’informació prèvia.

El propietari del lloc web es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web, les funcionalitats d’aquest i / o dels continguts que en el lloc web s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment el propietari del lloc web pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar l’accés i / o ús del lloc web, sense que el propietari del lloc web sigui responsable per això.

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fossi declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà la dita disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

7. Legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis aplicables espanyoles i europees.